A+ A A-

KreditZaAdaptacijuRekonstrukciju

Ovaj kredit namijenjen je podizanju kvaliteta života kroz uređenje ili kupovinu stambenog prostora.

Korisnici kredita: fizička lica.

Namjena kredita: kupovina stambenog prostora ili građevinskog zemljišta, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija, dogradnja stambenog prostora.

Iznos kredita: od KM 3.000 do KM 50.000

Rok otplate kredita:

• od KM 3.000 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Grejs period: do 6 mjeseci za kupovinu stambenog prostora.

Nominalna kamatna stopa: fiksna i kreće se od 17% do 20% zavisno od iznosa kredita i roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,54% kod četvrtog i svakog narednog kredita.

Efektivna kamatna stopa:
Za iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci uz NKS 18% i proviziju za obradu kredita 1% efektivna kamatna stopa iznosi 20,40%.

Prikazana efektivna kamatna stopa uključuje nominalnu kamatnu stopu i proviziju za obradu kredita. Tako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera. Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici Mikrofina, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

Provizija: od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita.

Isplata kredita: gotovinski.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom otplate do 18 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja.

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga