A+ A A-

IRBStambeni

Korisnici kredita: Fizička lica.
Namjena kredita: Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija ili proširenje stambene jedinice tako da ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 20 m² po članu domaćinstva.
Iznos kredita: Od 10.000 do 50.000 KM za rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice.

Od 10.000 do 50.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu.

Rok otplate: do 25 godina
Grejs period: nema
Kamatna stopa je fiksna i razlikuje se za grupe korisnika koje definiše IRB: • opšta grupa 4,20%
• beneficirana grupa 3,60%
• grupa I 4,00%
Definicije grupa
Beneficirana grupa:

• članovi porodica poginulih i nestalih boraca
• ratni vojni invalidi I-IV kategorije
• civilne žrtve rata od I-IV grupe
• porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece
• osobe sa invaliditetom iz člana 21. Stav 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobaljavanju i zapošljavanju invalida (Sl.gl. RS br.37/12 I 82/15),
• korisnici kredita koji sredstva upotrebljavaju za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine

Grupa I:

• bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje)
• porodice i samohrani roditelji sa troje djece
 

 

 

Provizija: 0,5%
Garancije:

Do 5 godina

FIZIČKA LICA - do 30.000 KM

Garanti moraju zadovoljavati uslove u pogledu visine primanja i stabilnosti zaposlenja. Obavezna je administrativna zabrana za garante.

PRAVNA LICA

Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.

HIPOTEKA

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih i/ili pravnih lica.

Preko 5 godina

HIPOTEKA

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih ili pravnih lica.

Ukoliko nije zadovoljen definisani omjer vrijednosti hipoteke u odnosu na iznos kredita, obavezno je uz hipoteku uzeti dodatne garancije.

   

    

Reprezentativni primjeri efektivne kamatne stope (za kredit obezbijeđen hipotekom):

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 180 mjeseci uz NKS 3,6% i proviziju za obradu kredita 0,50%, i trošak mjenice od 5 KM, trošak vođenja i uspostave hipoteke od 505 KM, EKS iznosi 3,89% .

     Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 300 mjeseci uz NKS 4,20% i proviziju za obradu kredita 0,50%, i trošak mjenice od 5 KM, trošak vođenja i uspostave hipoteke od 505 KM EKS iznosi 4,43%.

 

Investiciono razvojna banka

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga